Disclaimer

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van de De Drvkkery B.V.  


De Drvkkery B.V. streeft ernaar correcte en actuele informatie te verstrekken via deze site, maar verstrekt geen garanties voor de juistheid en volledigheid daarvan. De informatie is uitsluitend indicatief bedoeld en is aan wijziging onderhevig. De Drvkkery B.V. wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie van deze site. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie. De Drvkkery B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door De Drvkkery B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen door of die verwijzen naar de site van De Drvkkery B.V..
 

Copyright

Het is niet toegestaan zonder toestemming van De Drvkkery B.V. informatie en beelden van deze site openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk en niet commercieel gebruik.
 

Privacy

De via deze site binnengekomen informatie wordt vertrouwelijk door De Drvkkery B.V. behandeld. Verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor het doel gebruikt waarvoor ze zijn verstrekt. Niet is uit te sluiten dat naar ons verzonden informatie door derden wordt geraadpleegd als het onbeveiligd via het internet wordt verstuurd. De Drvkkery B.V. kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Drukkerij B.V. op haar internetsite en op alle overeenkomsten die via haar internetsite tussen De Drukkerij B.V. en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - worden door  De Drukkerij B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

 

Artikel 2 Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De Drukkerij B.V.: boekhandel, gevestigd te Middelburg, ingeschreven in het Handelsregister te Middelburg, nummer 22051764. Internetsite: de plaats op het internet waar De Drukkerij B.V. de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met De Drukkerij B.V.  via haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten. Het BTW Nummer van De Drukkerij B.V. is NL 8113 95224 B01.

 

Artikel 3 Prijzen
3.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door De Drukkerij B.V. of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden De Drukkerij B.V. niet voor producten die via de internetsite worden besteld, tenzij dat tussen De Drukkerij B.V. en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken. ?3.2. Alle door gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten zullen ten hoogste EUR 5,- bedragen (voor verzending binnen Nederland).?3.3. De Drukkerij B.V. behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

 

Artikel 4 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst
4.1. Alle aanbiedingen van De Drukkerij B.V. zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetsite kan door De Drukkerij B.V. binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.?4.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de internetsite en schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door De Drukkerij B.V..?4.3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van De Drukkerij B.V. geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door Afnemer.?4.4 Afnemer kan binnen 7 werkdagen na levering van het product dit retourneren aan De Drukkerij B.V.. Het volledige bedrag zal door Athenaeum worden terugbetaald. De verzendkosten voor het terugsturen zijn volledig voor de Afnemer. De Drukkerij B.V. zal binnen 30 dagen het volledige bedrag aan afnemer terugbetalen. Deze regel geldt niet voor zeer specifieke in opdracht van Afnemer bestelde goederen, of indien er een andere afleveringstermijn is overeengekomen.?4.5 Regel 4.4 gaat niet op voor kranten en tijdschriften.?4.6 Indien de in opdracht van Afnemer door De Drukkerij B.V. te leveren goederen niet binnen 30 dagen kunnen worden geleverd is Afnemer gerechtigd zonder enige voorwaarden deze te annuleren.

 

Artikel 5 Levering
5.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.?5.2. De Drukkerij B.V. geeft op haar website aan wanneer wordt begonnen met het verzenden van de goederen. Deze termijn, alsmede enige andere op de internetsite genoemde termijn voor een prestatie van De Drukkerij B.V., is uitdrukkelijk indicatief en geen fatale termijn.?5.3. De Drukkerij B.V. is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens De Drukkerij B.V., uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

 

Artikel 6 Betaling
6.1. Facturering geschiedt door De Drukkerij B.V. in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen.?6.2. Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering op een door De Drukkerij B.V. aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard of anderszins (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.?6.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Drukkerij B.V. is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens De Drukkerij B.V. te verrekenen met een vordering van Afnemer op De Drukkerij B.V., uit welke hoofde dan ook.?6.4. De Drukkerij B.V. heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.?6.5. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is De Drukkerij B.V. gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen. In dat geval is De Drukkerij B.V. tevens gerechtigd van Afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Artikel 7 Reclames en klachten; retourzendingen
7.1. Afnemer dient klachten over de geleverde producten binnen één week na aflevering schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan De Drukkerij B.V. mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens De Drukkerij B.V. ter zake van gebreken in geleverde producten en/of diensten.?7.2. Indien aan Afnemer een niet besteld of een beschadigd product is afgeleverd, is Afnemer gerechtigd een product aan De Drukkerij B.V. retour te zenden, of in de winkel ter omruiling aan te bieden. Afnemer is verplicht retour te zenden producten in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal De Drukkerij B.V., indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het door Afnemer bestelde product respectievelijk een onbeschadigd product leveren.?7.3. Indien Afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen 8 dagen na aflevering te retourneren aan De Drukkerij B.V., of in de winkel ter terugname aan te bieden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. De kosten voor de retourzendingen zijn geheel voor rekening van de Afnemer.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.?8.2. De totale aansprakelijkheid van De Drukkerij B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).?8.3. Aansprakelijkheid van De Drukkerij B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 8.2. is uitgesloten.

 

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst
De Drukkerij B.V. heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:?• Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;?• Aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;?• Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Drukkerij B.V. ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
De Drukkerij B.V. behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens De Drukkerij B.V. uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

 

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van De Drukkerij B.V.) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Drukkerij B.V. enig door De Drukkerij B.V. aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

Artikel 12 Overmacht
Onder overmacht voor De Drukkerij B.V. wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van De Drukkerij B.V. noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij De Drukkerij B.V. of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

 

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen
13.1 Op elke door De Drukkerij B.V. met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door De Drukkerij B.V. met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.