Privacy

Privacy

1.         Inleiding

De Drvkkery B.V. (hierna Drvkkery) hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, klanten, werknemers en partners. Drvkkery heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Drvkkery behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Drvkkery u inzicht hoe Drvkkery in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2.         Wie zijn wij

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Drukkerij B.V., alsmede de aan haar gelieerde onderneming de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brasserie De Drukkerij B.V. worden allen in dit Privacy Statement gezamenlijk aangeduid als Drvkkery. Voor zowel De Drukkerij B.V. als alle dochtermaatschappijen en handelsnamen geldt dus deze Privacy Statement. Drvkkery B.V. is statutair gevestigd te Middelburg en heeft haar vestiging aan de Markt 51 te Middelburg (4331 LK).

Drvkkery is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

Drvkkery schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Drvkkery blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Drvkkery contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.                  

3.         Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt Google Analytics geanonimiseerde informatie, zodat Drvkkery website-statistieken bij kan houden (bijvoorbeeld over het aantal bezoekers per dag). Drvkkery verzamelt geen cookies of gegevens die terug zijn te brengen naar een persoon. 

4.         Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

·            Als u Drvkkery toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

·            Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

·            Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Drvkkery rust;

·            Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;

·            Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Drvkkery is opgedragen;

·            Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Drvkkery of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

5.         Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de door u gedane bestellingen te kunnen bestellen en bezorgen en indien noodzakelijk contact met u kan worden opgenomen over de bestelling.

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Drvkkery, wordt u via e-mail op de hoogte gehouden van activiteiten, aanbiedingen van producten en diensten van Drvkkery en van samenwerkende partijen.

Door Drvkkery relevant geachte verdere punten

6.         Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Drvkkery kan als u klant, werknemer en/of zakelijke relatie bent van Drvkkery, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

klant

·            NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens

·            geslacht

·            Door uitzender relevant geachte verdere punten

·            Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Werknemer

Indien u voor Drvkkery gaat werken/werkt/heeft gewerkt, kan Drvkkery onderstaande gegevens verwerken:

·            NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN en andere contactgegevens

·            Leeftijd, geslacht

·            Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring

·            Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan

·            Gegevens over beschikbaarheid en verlof

·            Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning

·            Gegevens in het kader van een pre-employment screening

·            Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring

·            Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

·            Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

7.         Derden

Drvkkery kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Drvkkery, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Drvkkery diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Drvkkery heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

8.         Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via e-mailadres info@drukkerijmiddelburg.nl of via telefoonnummer+31 (0)118 886 886 dan wel per brief [Markt 51, 4331 LK Middelburg] verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen om tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via e-mailadres info@drukkerijmiddelburg.nl of via telefoonnummer+31 (0)118 886 886 dan wel per brief [Markt 51, 4331 LK Middelburg] indienen. Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm op vragen via e-mailadres info@drukkerijmiddelburg.nl of via telefoonnummer+31 (0)118 886 886 dan wel per brief [Markt 51, 4331 LK Middelburg]. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via e-mailadres info@drukkerijmiddelburg.nl of via telefoonnummer+31 (0)118 886 886 dan wel per brief [Markt 51, 4331 LK Middelburg] verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

9.         Beveiliging

Drvkkery doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Drvkkery met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

10.      Bewaartermijn

Drvkkery bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

11.      Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Drvkkery, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via e-mailadres info@drukkerijmiddelburg.nl of via telefoonnummer+31 (0)118 886 886 dan wel per brief [Markt 51, 4331 LK Middelburg].

Indien u het niet eens bent met het gebruik door Drvkkery van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12.      Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via e-mailadres info@drukkerijmiddelburg.nl of via telefoonnummer+31 (0)118 886 886.

13.      Wijzigingen

Drvkkery behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Drvkkery en een betrokkene.

14.      Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

 
Deze cookiepolicy wordt gegenereerd en geüpdatet door CookieFirst.com.